Algemene voorwaarden

Hieronder vind je alle belangrijke afspraken die je met ons maakt, door gebruik van deze website en onze dienst.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
- de website: Nextdoorcasting.nl;
- deelnemer: degene die zich als model inschrijft op de website;
- opdrachtgever: degene die deelnemers uitnodigt om als model te fungeren;
- partijen: Nextdoorcasting.nl, deelnemer en opdrachtgever gezamenlijk;
- Nextdoorcasting.nl: de exploitant van de website, zijnde een handelsnaam van de v.o.f. Fabricate, gevestigd aan de Bieslook 68 (1422 RR) Uithoorn (let op:
op dit adres is geen kantoor gevestigd en kan niet worden bezocht
), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 34345440;
- Beeldmateriaal: foto's, film- en/of videomateriaal.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Nextdoorcasting.nl, daaronder begrepen de inschrijving/ gebruikmaking van de website, en op alle tussen Nextdoorcasting.nl en opdrachtgevers en/of deelnemers gesloten overeenkomsten deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden prevaleren boven door een opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. De website

De website biedt aan deelnemers de mogelijkheid om zich aan te melden als naaktmodel, met het doel door een opdrachtgever te worden geboekt voor een erotische filmopname. Nextdoorcasting.nl doet er alles aan om de betrouwbaarheid van de deelnemers en opdrachtgevers te controleren. Dit neemt echter niet weg dat Nextdoorcasting.nl niet kan instaan voor de oprechtheid en betrouwbaarheid van de deelnemers en opdrachtgevers. Nextdoorcasting.nl is uit dien hoofde noch door een opdrachtgever noch door een deelnemer aansprakelijk te stellen voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
Nextdoorcasting.nl spant zich zoveel mogelijk in om de website foutloos en continu te laten functioneren. Desondanks kan Nextdoorcasting.nl een optimaal functioneren van de website niet garanderen en is zij uit dien hoofde ook niet aansprakelijk jegens opdrachtgever en/of deelnemer. Nextdoorcasting.nl kan verder op geen enkele wijze noch aan deelnemers noch aan opdrachtgevers opdrachten/werkzaamheden garanderen bij inschrijving c.q. gebruik van de website.
Het risico van deelname aan de website ligt volledig bij deelnemers. Nextdoorcasting.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deelnemers gebruik maken van de website.

4. Privacy­bescherming

Nextdoorcasting.nl zal alle bij haar aanwezige persoonsgegevens van deelnemers die beschikbaar zijn op de website behandelen als bedoeld in artikel 1 van de Wet Persoonsregistratie. De deelnemers geven aan Nextdoorcasting.nl bij voorbaat toestemming om deze gegevens te gebruiken om producten en diensten af te stemmen op de interesse van opdrachtgevers en opdrachtgevers hierover te informeren.
De deelnemers geven in dit verband aan Nextdoorcasting.nl toestemming om deze gegevens middels alle vormen van media onder de aandacht te brengen van opdrachtgever. Deze toestemming eindigt pas op het moment dat een deelnemer is uitgeschreven.
Nextdoorcasting.nl is niet verantwoordelijk jegens de deelnemer, opdrachtgever en/of derden voor eventuele vermelding van foutieve gegevens op de website.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten op de website zijn het eigendom van Nextdoorcasting.nl, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Het is deelnemers en opdrachtgevers zonder toestemming van Nextdoorcasting.nl niet toegestaan om de op de website ter beschikking gestelde informatie voor wat voor doeleinden dan ook te gebruiken.

6. Beperking aansprakelijkheid

Behalve in het geval van grove schuld of opzet zijdens Nextdoorcasting.nl is Nextdoorcasting.nl niet aansprakelijk voor enigerlei schade die deelnemers of opdrachtgevers lijden door of als gevolg van gebruikmaking van de website.
Nextdoorcasting.nl is noch tegenover opdrachtgever, noch tegenover deelnemer aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van welke aard ook, behalve als gevolg van opzet en grove schuld, die tijdens werktijd of in verband met werkzaamheden ontstaan. Opdrachtgever en deelnemer vrijwaren Nextdoorcasting.nl uitdrukkelijk voor iedere vordering ook door of vanwege derden.
Nextdoorcasting.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever of van derden die deelnemer tijdens de opdracht aanbrengt. Nextdoorcasting.nl is ook niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever voor het door een deelnemer tekortschieten in de nakoming van é of meer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van een boekingsovereenkomst, bijvoorbeeld het niet of gebrekkig presteren door de deelnemer.
Nextdoorcasting.nl is niet aansprakelijk jegens een deelnemer voor het door een opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van zijn/haar verplichting uit hoofde van een boekingsovereenkomst.
Nextdoorcasting.nl is niet aansprakelijk jegens de deelnemer of opdrachtgever voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van de deelnemer op weg van of naar de opnameplaats of tijdens de opnamen.
De deelnemers en opdrachtgevers vrijwaren Nextdoorcasting.nl voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik door deelnemers of opdrachtgevers van de website, waaronder aanspraken van derden wegens inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht.
Correspondentie tussen Nextdoorcasting.nl en de deelnemer gaat zo veel mogelijk via e-mail.
Nextdoorcasting.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het missen door de deelnemer of opdrachtgever van een voor hem/haar bestemd e-mailbericht.
De arbeidsongeschiktheid van deelnemer alsmede alle andere omstandigheden die een deelnemer overmacht opleveren tellen mede als overmacht voor Nextdoorcasting.nl.
Zowel opdrachtgever als deelnemer verplicht zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen) werkzaamheden. Deelnemer verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens werkzaamheden.

7. Wijziging van deze voorwaarden

Nextdoorcasting.nl heeft te allen tijde het recht de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Alle bekende afnemers van de diensten van Nextdoorcasting.nl zullen door middel van toezending danwel overhandiging van de voorwaarden hiervan op de hoogte worden gesteld tenzij dit niet in redelijkheid van Nextdoorcasting.nl kan worden gevergd.

8. Toepasselijk recht bij geschillen­beslechting

Op de overeenkomsten met deelnemers en/of opdrachtgevers, daaronder de inschrijving op de website van Nextdoorcasting.nl begrepen, is Nederlands recht van toepassing.
De rechtbank in de statutaire vestigingsplaats van Nextdoorcasting.nl is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Nextdoorcasting.nl en de deelnemers en/of de opdrachtgevers, alsmede de geschillen voortvloeiende uit het gebruik van de website door deelnemers en/of opdrachtgevers.